“Büyüyen orta sınıf Afrika’da yatırımcının iştahını artırıyor”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin Afrika kıta­sıyla olan siyasi ve tica­ri ilişkilerin her geçen gün artıyor. Türkiye’nin dış tica­retinde Afrika kıtasının son ar­tan öneme sahip olduğunu ve böl­ge ile dış ticaret dengesinin Tür­kiye lehine geliştiğini söyleyen DEİK Türkiye-Afrika İş Kon­seyleri Koordinatör Başkanı Fu­at Tosyalı, kıtanın yatırım potan­siyeline de dikkat çekti. Bölgede imalat, altyapı, emlak, teknolo­ji, enerji ve turizm gibi alanlarda Türk yatırımcılar için çeşitli fır­satlar olduğuna işaret eden Tos­yalı, özellikle büyüyen orta sını­fın yatırımcının iştahını artırdı­ğını kaydetti.

Tosyalı, “Afrika’nın büyüyen orta sınıfı, tüketim mal­larına olan talebi artırarak Türk imalatçıları için bir fırsat yara­tıyor. Türkiye’nin, tekstil, oto­motiv ve inşaat malzemeleri gi­bi Afrika pazarına ihraç edilecek çeşitli ürünlerin imalatındaki tecrübesi bu bölgeye yatırım için önemli bir kazanım olarak öne çı­kıyor. Genişleyen orta sınıf ve ar­tan şehirleşme nedeniyle emlak sektörü de hızla büyüyor. Gayri­menkule yatırım yapmak, özel­likle konut ve ticaret sektörlerin­de kârlı bir girişim” dedi.

Geleceğin sektörü mobil teknoloji

Fuat Tosyalı’ya göre, Afrika’da teknoloji sektöründe yaşanan patlamayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Afrika’da mobil tek­nolojinin hızlı büyümesi, mobil uygulama ekonomisinin geliş­mesine yol açtı. Türk girişimci­ler için teknoloji start-up’larına ve yeniliklere yatırım yapmak için önemli bir fırsat yaratıyor. Son zamanlarda kıtada yenile­nebilir enerji alanında yapılan atılımlar da Türk girişimciler için birtakım fırsatları berabe­rinde getiriyor. Tosyalı, Güney Afrika ve Mısır’ı bu alanda yatı­rım için en ideal ülkeler olarak gösterdi. Yol, köprü, havaalanı gibi altyapı yatırımları da bölge­de öne çıkıyor.

Kıtanın tatil köylerini Türkler yapsın

Afrika ülkelerinin Türk turistler için cazibesine dikkat çeken Fuat Tosyalı, “Türk yatırımcılar, oteller ve tatil köyleri de dahil olmak üze­re Afrika turizm altyapısına yatı­rım yaparak bu sektörün gelişme­sine katkı sağlayabilir” dedi.

Türkiye ile Afrika arasında­ki ticaret hacminin önce 50 mil­yar dolara daha sonra 75 milyar dolara yükseltilmesinin hedef­lendiğini kaydeden Tosyalı, DE­İK Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak, ticaret hacmi hedefi için kıtada 48 ülkede “Ticari Diplo­masi” faaliyetleri yaptıklarını kaydetti. Tosyalı, şu bilgileri ver­di: “Türk ve Afrikalı iş dünyası­nın yatırım ve ticari fırsatları bi­rebir görüşerek yakalama imkanı olduğu 4. TABEF’i bu sene 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstan­bul’da gerçekleştireceğiz. Afrika ve Türkiye’den yüzlerce iş insanı bir araya gelerek farklı alanlar­da yatırım fırsatlarını gündeme getirecekler. Üretimde modern yöntemleri daha etkin kullan­mayı hedefleyen Afrika ülkeleri, Türkiye ile tarımsal sanayi üreti­minde iş birliği ve yatırım fırsat­larını değerlendirecekler.

Sür­dürülebilir sağlık sektörü ve bu alanda inovatif fırsatlar da gün­deme gelecek. Dijital pazarlama konusu son yıllarda Türkiye-Af­rika ilişkilerinde öne çıkan ko­nular arasında yer alıyor. Dijital teknolojilerin, iş insanları tara­fından daha etkin kullanımı ko­nusunda taraflar görüş alışve­rişinde bulunacaklar. İş birliği fırsatlarının değerlendirileceği diğer bir alan da bankacılık iliş­kileri ve ticaretin finansmanı ko­nusu da gündeme gelecek.”

2.3 milyar dolarlık demir-çelik ihracatı

Türkiye Demir Çelik Üretici­leri Derneği (TDÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Fuat Tos­yalı, bölgede inşaat projelerinin artışına paralel demir-çelik ve dökme demir talebinin artacağı­nı söyledi. Tosyalı, “Ürün tipine göre pazar; çelik, dökme demir ve diğerlerine ayrıldı. Bunlar ara­sında 2020 yılında çelik segmen­ti yaklaşık 17.6 milyar dolar ile en büyük geliri kaydetti. Segmentin 2029’un sonuna kadar 30.8 mil­yar doları geçmesi bekleniyor. Afrika demir, çelik ve dökme de­mir pazarı Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Afrika ve Doğu Afrika olarak bölümlere ayrıldı. Kuzey Afrika pazarının 2029’a kadar 17.7 milyar doları aşan gelir elde etmesi bekleniyor. Gecen yıl demir ve çelik ihraca­tımız 2.3 milyar dolar tutarında gerçekleşti” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir